Rok Wisławy Szymborskiej. Zgłoś się do Konkursu na miniaturę dźwiękową / Sound miniature contest

Razem z Fundacją Wisławy Szymborskiej organizujemy konkurs na dźwiękową miniaturę inspirowaną twórczością polskiej noblistki. Konkursowe zadanie będzie polegało na stworzeniu audialnej interpretacji poezji Wisławy Szymborskiej. Inspiracją dla autorów i autorek krótkich form dźwiękowych stanie się wybrany wiersz noblistki. Rozdamy cztery nagrody – w dwóch kategoriach: słuchowisko (fikcja) i dokument.

English below

Chcemy zwrócić uwagę na punkty wspólne poezji i radiowych form artystycznych. Dźwięk jako język również bazuje na skojarzeniowości i metaforze, a opowieść audialna ukazuje skondensowany obraz świata – poprzez ukazanie jednostkowego losu dotyka zasadniczej prawdy o życiu. Celem konkursu jest rozwijanie twórczych umiejętności dźwiękowego opowiadania o świecie wśród profesjonalistów i amatorów, dla których punkt wyjścia stanowi tekst poetycki. Istotny jest także aspekt edukacyjny dotyczący specyfiki form dokumentalnych i fikcjonalnych, ich tożsamości gatunkowej i realizacyjnej.

Z Konkursu wyłączone są udźwiękowione czytania fragmentów poezji oraz czytania performatywne.

Chcemy w tym szczególnym Roku uhonorować Wisławę Szymborską i jej niezwykłą wrażliwość, czuły zmysł obserwacji rzeczywistości i unikalny sposób opowiadania o niej słowem.

W czasie trwania konkursu na portalu będą się ukazywać artykuły popularnonaukowe dotyczące gatunkowego postrzegania reportażu, dokumentu, słuchowiska i eksperymentu radiowego w oparciu o reprezentatywne przykłady. Powstaną także teksty analityczne skoncentrowane wokół charakterystyki miniatur dźwiękowych nominowanych i nagradzanych w konkursach międzynarodowych.

 

Osoba zgłaszająca pracę wybiera jedną z konkursowych kategorii, do której przypisuje stworzone dzieło (minidokument lub minisłuchowisko). W wypadku form pogranicza należy  wybrać gatunek dominujący. Materiał audio nie powinien być krótszy niż 2 minuty i dłuższy niż 5 minut. Ponieważ poezja Wisławy Szymborskiej należy do kanonu literatury światowej, Konkurs nie będzie ograniczony ani terytorialnie, ani pod względem języka. Do prac powstałych w językach innych niż polski i angielski wymagany będzie skrypt z tłumaczeniem pracy na język angielski.

Miniatury dźwiękowe wraz z kartą zgłoszenia prosimy wysyłać za pośrednictwem wetransfera na adres: fundacja.audionomia@gmail.com

Czekamy do 31.08.2023

Partnerem Konkursu jest Magazyn Pismo, a także Urząd Miasta Krakowa. Nagroda główna (w obu kategoriach) wynosi 4 000 zł, a druga nagroda 2 000 zł. Jury składać się będzie z reprezentantów Fundacji Audionomia i Fundacji Wisławy Szymborskiej. Na Wasze prace dźwiękowe czekamy do 31.08. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w październiku w Krakowie.

2023 marks the birth centenary of Wisława Szymborska, a Polish poet and winner of the Nobel Prize for Literature in 1996. We want to honour her and her extraordinary sensitivity, her sense of observation and her unique way of describing reality. Together with the Wisława Szymborska Foundation, we are delighted to announce a competition for an audio miniature inspired by one of her poems, chosen by you, the producer. Four awards will be given out in two categories: radio play (fiction) and documentary.
We want to draw attention to the common points of poetry and radio art forms. Sound as a language is also based on association and metaphor, while an audio story presents a condensed picture of the world – by showing an individual’s fate, it touches on the essential truth about life. The aim of the competition is to develop creative skills in audio storytelling among professionals and amateurs, with the poetic text as a starting point.
The task is to create a crafted audio interpretation of Szymborska’s poetry. However, post-produced readings of poetry fragments, as well as performative readings are excluded from the competition.

You can submit works which employ a documentary or fictional form. In case of submissions which are attributable to either genre, the dominating genre should be chosen. 

The work you submit may not be shorter than 2 minutes, but no longer than 5 minutes. 

A script with an English translation of the work will be required for works created in languages other than Polish and English.

The competition will be accompanied by a series of analytical and critical texts on audio miniatures as well as on the perception of reportage, documentary, radio play and radio experiments.
Please send your audio pieces together with the entry form via WeTransfer to: fundacja.audionomia@gmail.com until 31.08.2023
The main prize (in both categories) is PLN 4,000 while the second prize amounts to PLN 2,000. The award ceremony will take place in October in Kraków and will be accompanied by a public listening session of the awarded works during The Night of Poetry, a literary event located in the heart of Kraków. 

This website uses cookies

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.